Vedtægter for Attrup Borgerforening

1) Foreningens formål er at etablere og forestå drift af fælles gadelys i Attrup og omegn.

2) Forestå juleudsmykning i den udstrækning bestyrelsen skønner nødvendig.

3) Generalforsamlingen afholdes i februar måned og er beslutningsdygtig uanset det mødte antal. Alle vedtagelser sker ved almindelig stemmeflertal.

Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.

4) Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal i bestyrelsen ønsker det eller såfremt 1/3 af medlemmerne skriftlig anmoder herom.

5) Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt for to år af gangen. Der vælges skiftevis 2 og 3 ad gangen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer.

6) Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

7) Foreningen kan opløses såfremt 3/4 af medlemmerne på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Foreningens formue skal da skænkes til andre foreninger i Attrup.