Referat fra Bestyrelsesmøde i Attrup Borgerforening

 d. 20. marts 2013 kl 19. hos Else.

Tilstede: Kaja, Else, Bodil og Karin. Afbud fra Per.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra generalforsamling.
  2. Konstituering / Ansvarsområder.
  3. Planlægning af aktiviteter.
  4. Skovsgård Hotel.
  5. Oversigt over økonomi.
  6. Suppleanter
  7. Evt.

 

Ad. 1. Referatet godkendt.

Ad. 2. Else Winther Bæk blev valgt til formand. Per Iversen er næstformand. Bodil Thomsen er kasserer.  Karin Christoffersen er sekretær. Kaja Thorhauge har ansvar for hjemmesiden.

Ad. 3. Ud fra forslag fra medlemmer og en brainstorming lavede vi en spændende aktivitetsliste for forår og sommer 2013. Der er grillaftener, arbejdsdag, Fosdaltur, sommerfest, tur til Flyvestation m.m. Else renskriver listen og sender den til Kaja, som vil kopiere sedlerne.

Ad. 4. Bodil har været til fælles samarbejdsmøde på Skovsgård Hotel. Næste møde er d. 23.04. kl. 19.30, hvor Else måske deltager. Ellers kommer der et stormøde i Maj for alle.

Ad. 5. Bodil gav en orientering om økonomien. Den ser fornuftig ud og medlemstallet er stabilt.

Ad. 6. Vi mangler suppleanter. Vi har aftalt at spørge Christian i Trekanten, det gør Karin; og Else vil spørge Pia og Jørgen i Kokkedal-skoven.

Ad. 7. Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 11. april kl. 19 hos Karin.                                          

Punkter til næste møde:

Indhold / idèer til hjemmeside.

Søge landdistriktsmidler + andre fonde.

Søge  om hjertestarter + kursus.

Legepladssikkerhed.

Badebro.

 

Referent : Karin.